Ga naar de hoofdinhoud

Nu live: Kerstuitverkoop. Up to 31% Off. Shop nu

Algemene voorwaarden voor deelname aan weggeefacties op SteelSeries GG

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op weggeefacties van SteelSeries met betrekking tot games en software die worden aangeboden aan gebruikers van SteelSeries GG. De weggeefacties worden aangeboden door SteelSeries samen met diverse sponsors.

Door de gesponsorde software/game te downloaden, stem jij (‘Deelnemer’) ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. De weggeefacties zijn beschikbaar zolang er codes beschikbaar zijn en er is geen garantie dat er een code beschikbaar zal zijn.

I. Wie komt in aanmerking voor deelname

a. De weggeefacties staan open voor iedereen die ten minste 18 jaar of ouder is op het moment van deelname. Werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers van de sponsor, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en uitvoeringsbureaus, en hun naaste families en personen die in hetzelfde huishouden wonen, komen niet in aanmerking voor deelname.

II. Hoe je kunt deelnemen aan de weggeefacties

a. Deelnemers dienen de instructies in de promotie te volgen, inclusief het opgeven van een geldig e-mailadres, het voltooien van alle vereiste taken (indien van toepassing) en akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

III. Code voor weggeefacties

a. Er is slechts één digitale code per persoon toegestaan. De software of game die als onderdeel van de weggeefactie wordt aangeboden, wordt in de promotie beschreven. Omwisseling of overdracht van de code voor de weggeefactie is niet toegestaan, behalve naar goeddunken van de sponsor. Je hebt geen enkel recht op schadevergoeding of compensatie van SteelSeries of de sponsor in het geval dat de code, software of game die wordt aangeboden niet werkt of op een andere manier niet aan je verwachtingen voldoet.

IV. Selectie

a. Er is geen selectie tenzij specifiek vermeld. Je ontvangt een code op voorwaarde dat er codes over zijn op het moment van je verzoek.

V. Vrijstelling en vrijwaring

a. Door deel te nemen aan de weggeefactie, stemmen deelnemers ermee in de sponsors en SteelSeries, hun gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- en uitvoeringsbureaus, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers vrij te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de weggeefactie of de acceptatie, het gebruik of misbruik van een code/weggeefactie.

VI. Privacybeleid

a. Alle persoonlijke informatie die tijdens de weggeefactie wordt verzameld, zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van SteelSeries of de sponsor. Met betrekking tot SteelSeries is dit te vinden in ons privacybeleid. Door deel te nemen aan de weggeefactie, gaan deelnemers akkoord met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke informatie in overeenstemming met het privacybeleid van SteelSeries of de sponsor

VII. Toepasselijke wetgeving

a. De weggeefactie en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, VS, zonder gevolg te geven aan enige rechtskeuze of conflicterende wettelijke bepalingen

VIII. Geschillenbeslechting

a. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending daarvan, zal worden opgelost door middel van arbitrage door de American Arbitration Association (‘AAA’) volgens haar arbitrageregels voor consumenten. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend en het oordeel kan daarop worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. De partijen komen overeen dat de arbitrage op individuele basis zal worden uitgevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Als om welke reden dan ook een claim voor de rechtbank komt in plaats van via arbitrage, zien de partijen af van elk recht op een juryproces. Deze clausule belet geen van beide partijen om voorlopige rechtsmiddelen te zoeken ter ondersteuning van arbitrage door een bevoegde rechtbank.

IX. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen SteelSeries, de sponsor en de deelnemers met betrekking tot de weggeefactie en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het niet afdwingen door SteelSeries van enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.